کوشین پس؟

کجایین شماها؟

آهای کوشییییی؟

کوجاییی؟

:/