فرار، فکر  خیلی جذابیه =))

خیلی کیف داره اینکه نصف شب یواشکی از خونه بزنی بیرون و تنها بری به یه جای دوره دوره دوووور :))

اینجوری به تنهایی هم میرسی @_@

ولی خب...

فرار جذاب من، در حد همون فکر باقی میمونه -_-

چون زندگی پیچیده تر از این حرفاست و مامان و بابا و صاحبک و غیره... هستن.

و زندگی هم با این افراد عزیز جریان داره :)

فرار فقط یه فکر جذابو خیلی باحاله.. فقط یه فکر در خیالات من دیوونه =))