از عصر اعصابم راحت نیس :/

از اومدن مهمون ناخونده خوشم نمیاد :(

از اینکه خونه تنها باشم و مهمون بیاد بدم میاد :(

من تنهایی میخوام :(

..

شایدم بعدنی وجود نداشته باشه!

..

کاش زمان همونجا متوقف میشد..

همونجا که من از همه ی دنیا، فقط همان عروسک پشت ویترین رو میخواستم :(