( چرا این غوغا به پا نمیکنه با حرم رفتن... )

.

تو یه وبلاگ  شنیدمش

چندین و چند بار گوش دادم ..

...

یه عالمه حرف نانوشته دارم.. یه عالم حرفی ک نمیشه نوشت...