بزودی بارو بندیلو میبندیمو میریم :))

..

..

چن وقت بود نیومده بودم

به هیشکی هم سر نزدم >_<

عکسو قبلنم گذاشتم عایا؟ @_@

..

+ عکس هیچ ربطی به جمله ی آغازین ندارد =|