بانی خونمونه؛ ولی من خونه نیستم؛ ولی تیتو اینجاس =))

قسمت دوازده عاشقانه رو دیدیم.. بعد دراز کشیدم که یکم بخوابم؛

یکم که خوابیدم تیتو اومد بالاسرم بیدارم کرد @_@

بس که خوشش میاد این که یکی نوازشش کنه ^_^

بیدارم کرده نازش کنم ^____^