بانیمو اجازه نمیدن با خودم مسافرت ببرم @_@

صاحب خرگوشک از دست خرگوشک ناراحته!

قهر نیستاااا ولی دوس نداره خرگوشک بانیو انقد دوس داشته باشه ~_~

شاید حسودی! :/

نکنه فک میکنه من بانیو بیشتر دوس دارم؟ :|

نکنه اینطور باشه! •_•